Algemene voorwaarden

Online Marketing Fabriek

0.Document - Dit zijn de voorwaarden van online marketing fabriek, waar in verschillende overeenkomsten naar wordt verwezen. Een te downloaden versie van deze voorwaarden is ook beschikbaar. mail dan naar: info@onlinemarketingfabriek.nl of bel 085 1302166.

1. Toepassingsgebied - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Online Marketing fabriek aan Online Marketing fabriek verstrekken. Deze algemene voorwaarden beheersen elke rechtsverhouding tussen Online Marketing fabriek en haar opdrachtgevers, ook indien niet naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kunnen Online Marketing fabriek en haar opdrachtgevers slechts schriftelijk afwijken.

2. Begripsbepaling - Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven “opdracht” of “opdrachten” dient tevens te worden gelezen “overeenkomst” of “overeenkomsten”, en andersom; een en ander tenzij uit de context van het bepaalde anders volgt.

3. Online Marketing fabriek - als opdrachtnemer Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Online Marketing fabriek. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de werknemers van Online Marketing fabriek alsmede al degenen die voor Online Marketing fabriek werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens opdrachtgever en eindigt een opdracht niet door hun dood.

4. Duur van de overeenkomst - Overeenkomsten tussen Online Marketing fabriek en opdrachtgever duren voort voor de periode zoals afgesproken. standaard is deze periode 1 jaar. Ingeval van tussentijdse beëindiging zal Online Marketing fabriek zijn ontslagen uit alle verplichtingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst.

5. Prijzen, tarieven en budgetten - Alle prijzen van de door Online Marketing fabriek te verrichten diensten zijn exclusief reis- en verblijfkosten, omzetbelastingen en eventueel andere belastingen en kosten verbonden aan de inschakeling van derden.

6. Financiële gevolgen van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst Ingeval opdrachtgever een overeenkomst eenzijdig opzegt of niet of niet tijdig nakomt, alsmede ingeval Online Marketing fabriek de overeenkomst eenzijdig opzegt omdat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet in redelijkheid van Online Marketing fabriek kan worden gevergd of de opdrachtgever Online Marketing fabriek belet de opdracht tijdig en volledig uit te voeren, is Online Marketing fabriek gerechtigd de leadin licentie en alle door haar werknemers gewerkte uren bij opdrachtgever in rekening te brengen, conform het met opdrachtgever overeengekomen tarief, of, bij gebreke daarvan, conform het op dat moment bij Online Marketing fabriek gebruikelijke tarief.

7. Betalingsvoorwaarden - Opdrachtgever dient declaraties zonder korting, verrekening of aftrek te betalen binnen veertien dagen na declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Online Marketing fabriek kan de wettelijke rente doorbelasten aan opdrachtgever. Ingeval opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Online Marketing fabriek, zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, waaronder begrepen en zonder inkorting de feitelijke kosten van rechtsbijstand. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de niet opeisbare verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Informatievoorziening door Online Marketing fabriek - Online Marketing fabriek is niet gehouden opdrachtgever van informatie te voorzien, indien het verschaffen van die informatie voor Online Marketing fabriek onrechtmatig is of kan zijn jegens een derde, dan wel het verschaffen van die informatie leidt of kan leiden tot het niet nakomen door Online Marketing fabriek van een verplichting jegens een derde.

9. Informatievoorziening door opdrachtgever - Opdrachtgever dient Online Marketing fabriek bij het verstrekken van een opdracht alsmede gedurende de looptijd van een opdracht, tijdig en volledig te informeren over alle feiten en omstandigheden die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor het tijdig en correct uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever verklaart en staat ervoor in dat alle door of namens opdrachtgever aan Online Marketing fabriek verstrekte informatie juist, volledig en niet misleidend is.

10. Tijdsplanning - Termijnen en tijdsplanningen die Online Marketing fabriek en opdrachtgever overeenkomen voor de door Online Marketing fabriek te verrichten werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk onder verwijzing naar dit artikel anders is overeenkomen, indicatief en afhankelijk van de omstandigheden.

11. Vertrouwelijkheid en geheimhouding - Bij aanvaarding en uitvoering van opdrachten zullen Online Marketing fabriek en opdrachtgever: a. de opdracht, de betrokkenheid van Online Marketing fabriek en de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en geheimhouden, voor zover deze informatie geen algemene bekendheid geniet; b. de uitgebrachte adviezen, notities, rapporten en dergelijke niet aan derden ter kennis brengen respectievelijk ter inzage geven dan wel daarover mededelingen doen en/of daarvan gebruikmaken. Online Marketing fabriek heeft het recht de naam van opdrachtgever of diens logo na afloop van de opdracht als referentie te gebruiken.

12. Inspanningsverbintenis - Online Marketing fabriek zal naar beste vermogen binnen de grenzen van het redelijke trachten te bewerkstelligen dat de opdracht volledig en tijdig wordt uitgevoerd. Online Marketing fabriek garandeert niet dat de aan haar verstrekte opdracht zal worden of zal kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering van de aan Online Marketing fabriek verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de door Online Marketing fabriek voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich ervan bewust te zijn dat de haalbaarheid van de door Online Marketing fabriek uit te voeren opdracht afhankelijk is van de juistheid en volledigheid van de aan Online Marketing fabriek verstrekte informatie.

13. Aansprakelijkheid - Online Marketing fabriek is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade voor zover deze vermeden had kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie mocht worden gerekend, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid verder strekken dan het bedrag van de aan opdrachtgever voor desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Indien een opdrachtgever gebruikt maakt van leadin is Online Marketing fabriek niet verantwoordelijk, indien LinkedIn de mogelijkheid niet meer toestaat om de gebruikte leadin oplossing in te zetten. Online marketing fabriek onderzoekt uiteraard voor alternatieven indien dit het geval mocht zijn. Bovendien is Online Marketing fabriek niet verantwoordelijk indien LinkedIn geen toegang meer verleend in het LinkedIn profiel dat gebruikt is voor leadin acties. Wij houden uiteraard rekening met de restricties die LinkedIn oplegt.

14. Vrijwaring - Opdrachtgever vrijwaart Online Marketing fabriek, haar aandeelhouders, directie, werknemers en adviseurs voor (i) alle buitengerechtelijke en gerechtelijke aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken uit hoofde of op grond van minnelijke regelingen en rechterlijke of arbitrale uitspraken en (ii) alle kosten welke verband houden met aanspraken genoemd onder (i) - waaronder begrepen kosten van onderzoek en zonder inkorting de feitelijke kosten van rechtsbijstand -, een en ander voor zover deze aanspraken en kosten direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit handelingen die door of zijdens Online Marketing fabriek zijn verricht in het kader van het uitvoeren van een opdracht of een tussen Online Marketing fabriek en opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens zulks het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Online Marketing fabriek. In geval van een aanspraak door een derde als voornoemd zal de opdrachtgever voldoen aan elk redelijk verzoek van Online Marketing fabriek om door opdrachtgever of diens werknemers te worden bijgestaan en aan elk redelijk verzoek van Online Marketing fabriek tot het verschaffen van informatie die dienstbaar kan zijn aan het door Online Marketing fabriek tegen de aanspraken voeren van verweer. Opdrachtgever zal voorts geen handelingen verrichten of toestaan welke nadelig kunnen zijn voor de positie van Online Marketing fabriek, tenzij Online Marketing fabriek schriftelijk vooraf met het verrichten of toestaan van die handelingen heeft ingestemd. .

15. Inschakeling van derden - Online Marketing fabriek is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van diensten van derden. Online Marketing fabriek zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid betrachten. Online Marketing fabriek is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

16. Naleving - Opdrachtgever zal alle wet- en regelgeving, richtlijnen en instructies die op enigerlei wijze verband houden met de (uitvoering van de) opdracht, het voorgaande alles in de ruimste zin des woords, naleven. Diensten van Online Marketing fabriek strekken zich niet uit tot juridisch of fiscaal advies. Opdrachtgever zal Online Marketing fabriek nimmer aansprakelijk kunnen houden voor het verrichten van handelingen welke in strijd zijn met wet- en regelgeving, richtlijnen en instructies als voornoemd.

17. Niet-uitoefening van bevoegdheden - Het niet- of niet-onmiddellijk uitoefenen van enige bevoegdheid welke aan Online Marketing fabriek toekomt tegenover een opdrachtgever of tegenover degene(n) die naast opdrachtgever voor de nakoming van diens verbintenissen tegenover Online Marketing fabriek hoofdelijk is (zijn) verbonden, mag niet worden opgevat als het prijsgeven van enig recht door Online Marketing fabriek.

18. Wijziging in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van opdrachtgever - Ingeval opdrachtgever aan iemand vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend, is hij verplicht, ongeacht inschrijving in openbare registers, een wijziging of intrekking van die bevoegdheid schriftelijk aan Online Marketing fabriek mee te delen. Bij gebreke van zodanige mededeling kan die wijziging of intrekking niet aan Online Marketing fabriek worden tegengeworpen.

19. Bewijskracht - administratie; goedkeuring van stukken Ten aanzien van de vaststelling van het saldo van het door Online Marketing fabriek en opdrachtgever wederzijds verschuldigde strekt de administratie van Online Marketing fabriek tot volledig bewijs, behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

20. Rechtskeuze - De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Online Marketing fabriek worden beheerst door Nederlands recht.

21. Forum - Alle geschillen die uit rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Online Marketing fabriek voortvloeien worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen Online Marketing fabriek is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

22. Wijziging Algemene Voorwaarden - Online Marketing fabriek is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Online Marketing fabriek gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Online Marketing fabriek te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.

23. Deponering - Deze Algemene Voorwaarden worden gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te utrecht.

Online Marketing Fabriek | info@onlinemarketingfabriek.nl | Telefoon: 085 1302166